وضعيتي كه سايز و شكل دو تصوير در دو چشم نا برابر است در واقع يك تفاوت مشخص در سايز تصاوير درك شده وجود دارد. ترجمه يوناني آن ” تصاوير نابرابر”  مي با شد يعني ( تصوير درك شده دريك چشم با تصوير درك شده در چشم ديگر از نظر سايز با هم مقايسه ميشوند)

اتيمولوژي:

Aniseikonia :

An: not         is(o) : equal             eikon: image

علت ها:

سايز تصوير شبكيه اي توسط فاكتورهاي زيادي تعيين ميشود. سايز و موقعيت شيء مشاهده شده بر ويژگيهاي نور ورودي به سيستم اثر مي گذارد. لنزهاي تصحيحي بر اين ويژگيها موثر است ومعمولا براي تصحيح عيب انكساري استفاده ميشوند.

اپتيك چشم شامل : قدرت انكساري و طول محوري آن مي باشد و همچنين نقش اصلي در سايز تصوير شبكيه اي ايفا ميكند.

آنيزوكونيا همچنين ميتواند يا به طور طبيعي رخ دهد يا توسط تصحيح عيب انكساري ايجاد شود معمولا در آنيزومتروپيا ( اختلاف قابل توجهي بين عيوب انكساري دو چشم وجود دارد ) يا در

آنتي متروپيا ( مايوپيك بودن يك چشم /ديد نزديك / و هايپروپيك بودن چشم ديگر /ديد دور / )

جراحي انكساري ميتواند سبب آنيزوكونيا شود بيشتر از راهي كه توسط عينكها ولنزها ايجاد مي شود.

يك علت مشخص آنيزومتروپيا وآنيزوكونياي متعاقب آن آفاكيا ميباشد.بيما ران آ فاكيك كرستالين لنز ندارند و به علت اپاسيتيهايي به نام كا تا راكت اين لنز بر داشته ميشود و فقدان اين لنز بيمار را در آن چشم دچار هايپروپيك بالا ميكند در نتيجه آنيزو متروپيا وسپس آنيزوكونيا رخ ميدهد.امروزه  به ندرت  اين يك مشكل به حساب مي آيد زيرا  با برداشته شدن لنز در جراحي كا تا راكت يك لنز داخل چشمي جايگزين مشود IOL

تظاهرات:

يك راه براي نشان دادن آنيزوكونيا نگه داشتن يك تارگت نزديك مثل خودكار يا انگشت تقريبا در شش اينچي يك چشم است بيمار ابتدا يك چشم را مي بند د و سپس ديگري را. او بايد توجه كند كه تارگت جلوي چشم بزرگتر به نظر ميرسد . وقتي اين  تارگت با دو چشم ديده ميشود با مقدار كوچكي آنيزوكونيا  همراه است.علت اين تظاهر(relative distance magnification ) ميباشد كه در آن اشياء نزديك بزرگتر به نظر ميرسند و ( asymmetrical convergence ) كه در آن  تارگت فاصله برابر از دو چشم ندارد.

اتيولوژي:

از نظر اتيولوژي ميتوان آنيزوكونيا را به سه گروه  زير تقسيم بندي كرد:

۱)    optical :  كه  خود شا مل د و نوع  ميباشد”

            الف )  inherent : كه ناشي از نقايص در سيستم ديوپتريك چشم ميباشد و معمولا

                                    به انيزومتروپيا نسبت داده مي شود .

            ب ) acquired  :  حالت اكتسابي بستگي به  لنزهاي تصحيحي  wom – قدرت

                                                           و موقعيت  ضخامت و شكل آنها دارد .

۲)    Anatomical : كه خود شامل  سه مورد ميباشد”

                        الف ) displacement يا جابجايي اجزاي شبكيه به سمت نقطه نودال در يك

                               چشم .

                       ب ) separation يا جدا سازي اجراي نورواپي تليال شبكيه .

                        ج ) stretching گسترش يا ادم شبكيه .

۳)    Central  كه عليرغم سايز برابر تصاوير تشكيل شده روي شبكيه به درك همزمان نا متقارن

                 منجر ميشود . the asymmetrical simultaneous perception

تقسيم بندي :

انيزوكونيا را مي توان به دو حا لت زير در نظر گرفت “

    ۱ )  symmetrical ( متقارن ) كه خود شامل :

            الف ) overall كه سايز تصوير شبكيه اي يك چشم به طور متقارن  در همه ابعا د

                   بزرگتر يا كوچكتر مي با شد  و حد اقل آنيزوكونيا (نزديكتر به صفر ) را بيان

                   ميكند .

            ب ) meridional كه سايز تصوير شبكيه اي يك چشم به طور متقارن فقط در يك

                  مريدين بزرگتر يا كوچكتر از ديگري است كه به نامهاي  عمودي – افقي – ما يل

                  شنا خته مي شو ند  جهت  وابسته به آنيزوكونيا را بيا ن ميكند ( كه معمولا توسط

                   قسمت سيلندر نسخه ايجا د ميشود ) و در مورد

                  Retinally induced aniseikonia آنيزوكونيا احتمالا بيشترين تفا وت  را با

                  زواياي ميدان دارد كه آن را field- dependent aniseikonia مي ناميم يا

                   ( fda  ) كه زاويه ميدان به عنوان اويه بين جهت نگاه و جهت يك نقطه محيطي

                   تعيين مي شود . ( fig 2 )

                با ( fda)  كسي نمي تواند از  the aniseikonia ( آنيزوكونياي مشخص )

                 صحبت كند . پس تنوع آنيزوكونيا بستگي به اين دارد كه آنيزوكونيا از كدام محل

                 روي شبكيه تععين مي شود .

            ج ) compound كه هر دو مورد الف و ب ممكن است با هم ايجاد شود .

      .

۲ ) asymmetrical ( نا متقارن ) كه خود شامل سه  نوع مي باشد “

                نوع اول يا  first type

                نوع دوم يا pincushion or barrel type

               نوع سوم يا  irregular

 

 

    از نظر تقسيم بندي دو نوع آنيزوكونيا تشخيص داده مي شود:

۱ )  static ( sensory)

۲ )  dynamic ( motor )

Static aniseikonia   or aniseikonia

به طور خلاصه در يك موقعيت استاتيك جايي كه چشمها در يك جهت مشخص خيره مي شوند

سايز تصاوير درك شده ( محيطي )  متفاوت هستند . ( figure1 )

 

 

Fig 1 : schematic presentation of static aniseikonia ( left ) and Dynamic aniseikonia / anisophoria ( right ) .

Dynamic aniseikonia  or  anisophoria    (  optically induced )

به معني اينكه چمها براي خيره شدن بايد  يك ميزان متفاوت بچرخند ( به عنوان مثال  نگاه با

بهترين ديد ) در همان نقطه از فضا . ( fig 1 )

واين براي چرخش عمودي بسيار مشكل است . (fig 1 )

در ادامه از آنيزوكونيا به جاي استاتيك آنيزوكونيا و از آنيزوفوريا به جاي  ديناميك آنيزوكونيا

صحبت خواهيم كرد .

پارامتر هدف اندازه گيري و تصحيح شدن آنيزوكونيا خواهد بود . ار سوي ديگر آنيزوفوريا

مي تواند بيشتر يا كمتر از نسخه تعيين شود و يك پارامتري است كه به حفظ شدن در محدوده قانوني هنگام تصحيح آنيزوكونيا نياز دارد .

Aniseikonia values با معرفي اينكه چه ميزان  چشم راست بايد بزرگ يا كوچك شود براي از بين  بردن  آنيزوكونيا . براي مثال : يك آنيزوكونياي اندازه گيري  شده  ۵% يعني تصوير در چشم راست تقريبا ۵% بزرگتر از تصوير در چشم چپ درك مي شود زيرا آنيزوكونيا با كوچك نمايي تصوير در چشم راست با ۵% ( يا بزرگ نمايي تصوير در چشم چپ با تقريبا ۵% يا تركيبي از هر دو ) تصحيح مي شود .

با  aniseikonia  optically- induced ( به عنوان مثال : آنيزوكونيا ناشي از يك اختلاف در بزرگ نمايي اپتيكي مشخصات چشمها + وسايل اپتيك كمكي )

آنيزوكونيا گاهي اوقا ت با معني  aniseikonic ellipse ) ) بيان مي شود . اين ellipseآنيزوكونيا را در همه جهات شرح ميدهد. آن شامل يك  overall aniseikonia و يكmeridional aniseikonia مي با شد .

قسمت overall  حداقل (نزديك ترين به صفر ) آنيزوكونيا و قسمت meridional  قسمت جهت وابسته آنيزوكونيا را شرح مي دهد ( معمولا توسط قسمت سيلندر نسخه ايجاد مي شود )

در مورد  retinally- induced aniseikonia آنيزوكونيا احتمالا بيشترين تفاوت را با زواياي ميدان دارد ( كه ما اين را  field- dependent aniseikonia مي ناميم )

زاويه ميدان به عنوان زاويه بين جهت نگاه و جهت يك نقطه محيطي تعريف مي شود . (fig 2)

با  field – dependent aniseikonia كسي نمي تواند از the aniseikonia  بيشتر صحبت كند . پس تنوع آنيزوكونيا به اينكه از كدام محل روي شبكيه تعيين مي شود  بستگي دارد .

بيماران در خطر آنيزوكونيا

Fig 2 به طور شماتيكي نشان ميدهد چگونه يك چشم سايز تصوير را درك ميكند .

 

ابتدا اشيا در جهان خارج با يك بزرگ نمايي مشخص ( كوچك نمايي ) روي شبكيه تصوير مي شوند سپس رسپتورهاي شبكيه اي تصوير  شبكيه اي را به عنصر تصوير الگو برداري مي كنند و بالاخره اين اطلاعا ت توسط مغز پرداخت مي شود .

Fig 2 : schematic presentation of the different steps to get to a perceived

                     Image size and the visualization of a field angle α

آنيزوكونيا به طور اساسي مي تواند بالا رود اگر  يك اختلاف بين چشمها باشد در هر سه مرحله كه در  fig 2 تصوير شد .

بيماران optically- induced aniseikonia  ممكن است آنيزومتروپيك – سودوفا ك – و بيماران جراحي انكساري باشند .

بيماران retinally – induced aniseikonia همان بيماراني هستند كه در شبكيه ممكن است فشردگي يا كشيدگي ناشي از وضعيت چشمي يا جراحي باشد .

به دليل فشار يا كشش – يك تصوير طراحي شده روي شبكيه نمونه اي خواهد شد با  تعداد بيشتر يا كمتري از رسپتورهاي  ديگر طراحي شده – به علت  تصوير درك شده براي بزرگتر يا كوچكتر ظاهر شدن (macropsia or micropsia ) . همچنين ممكن است يك  اعوجاج رندوم ( موضعي ) بيشتري باشد  كه  metamorphopsia ناميده مي شود .

بيماران  retinally – induced aniseikonia  براي مثال بيماراني هستند با :

An epiretinal membrane (macular pucker )

A retinal detachment

A macular hole

Macular edema

A  retinoschisis

ما در متون  هيچ  بيماران  cortically – induced aniseikonia پيدا نكرده ايم .

علايم آنيزوكونيا

Bannn و Triller يك ليست از ويژگيهاي علايم آنيزوكونيا را بر اساس يك مطالعه روي  ۵۰۰ بيمار گزارش كردند ( table 1 )

Burian يك ليست مشابه ظهور علايم بيماراني كه  به دفعات بيشتر شكايت كرده اند را منتشر كرد .

طبقه بندي اصلي او موارد زير بود :

I –Astenopic symptoms

II –Impaird fusion and / or poor steropsis

III –Anomalous spatial localization

 

 

 

مقادير كلينيكي مهم آنيزوكونيا

 به نظر ميرسد آنيزوكونيا در مقادير  ۵-۳% از نظر كلينيكي مهم باشد .

گاهي اوقا ت افراد حسا س  به داشتن علايم با آنيزوكونياي كمتر  مشكوك مي شوند اما  آن

احتمال خوب است كه اين علايم توسط  optically – induced anisophoria ايجاد  مي شوند و نه  aniseikonia .

موضوع مقادير كلينيكي مهم آنيزوكونيا تحقيقات بيشتري را ايجاب مي كند . آ ن  مبهم است كه علايم  آنيزوكونيا از آنيزوكونيا در مقابل  آنيزوفوريا باشد . در عوض

 (retinally – induced ) field –dependent aniseikonia

همچنين مبهم مي با شد كه  زواياي ميدان  و  جهات ميدان علت بيشترين علايم  با شند .

Testing of aniseikonia

در متون قديمي اپتومتري/چشم پزشكي به صورت سر انگشتي قانوني براي تصحيح آنيزوكونيا

بيان شده بدون تست واقعي براي آنيزوكونيا .اين قانونها بر اساس (  Knapp’s Law) هستند كه به تفاوت سايز تصاوير مي پردازد.همانطور كه در آنيزومتروپيا تصوير روي شبكيه درك مي شود . ( به عنوان مثال در بيان تنها اثرات اپتيكي درك مي شود )

مراقبين چشم حرفه اي اين قواعد را پايه درمان قرار مي دهند بر نسخه بيمار و شايد تفاوت در انحناي قرنيه اي يا فاصله بين چشمها .

به هر حال درمتون اخير به خوبي منتشر شده است كه حتي در آنيزومتروپيا توزيع رسپتور

شبكيه اي ممكن است يك نقش را ايفا كند . و بنا بر اين اين قانون سر انگشتي نبا يد استفاده شود

در عوض آنيزوكونيا بايد اندازه گيري شود .

به طور اصلي دو متد براي آنيزوكونيا وجود دارد :

۱)    متد اندازه گيري فضايي تصوير  ( The space  eikonometric method )

بر اساس درك فضايي دو چشمي مي باشد .

۲)    متد مقياس مستقيم (The direct comparison method )

بر اساس مقايسه مستقيم سايز  تصوير درك شده بين دو چشم مي باشد .

 جدول ۲ مقايسه ميكند  the space eikonometer را با سه تست  direct comparison

مستقيم :

The  New Aniseikonia Test ( Awaya test )

The Basic Aniseikonia Test ( version 1 )

The Aniseikonia Inspector ( version 3 )

و چون آن كاملترين محصول براي مديريت آنيزوكونيا مي با شد  از حالا ما بحث خواهيم كرد

تست آنيزوكونيا را از  Aniseikonia Inspector ( version 3 )

بيمار از طريق عينك  Red – Green به صفحه كامپيوتر نگاه مي كند كه يك سري از تصاوير

تست را مي دهد (  fig 3a براي يكي مثل يك  تصوير )

براي هر تصوير تست وظيفه بيمار شنا سايي اين است كه كداميك از دو  shaped barsبزرگتر

درك مي شود . ( يك شيوه انتخاب اجباري )

توجه كنيد كه به علت عينكهاي  Red – Green يك چشم فقط I-bar چپ را مي بيند و چشم ديگر

 فقط   I-bar راست را مي بيند .

اگر همه تصاوير يك سري نمايش داده شده است داده مي تواند در روي يك منحني  روان سنجي

( psychometric curve ) رسم شود . (fig 4 )

با استفاده از يك روش پيشرفته رياضي  ارزش آنيزوكونيا ميتواند از اين داده بدست آورده شود .

يكي از مزاياي اين متد انتخاب اجباري در مقايسه با متد تنظيم يا سازگار (مثل استفاده درتست آنيزوكونياي پايه وتست آنيزوكونياي جديد ) اين است كه متد انتخاب اجباري اطلاعاتي را درباره صحت وسازگاري اندازه گيري  تهيه مي كند . و اين همچنين خيلي سودمند است وقتي بيمار خودش تست را انجام ميدهد و نتايج در جاي ديگر اناليز  مي شوند .

 

 

 

 

Figure 3: a) Example of a single aniseikonia test image, b) same aniseikonia test image as on

the left, but now with an (exaggerated) vertical fixation disparity compensation 

Figure 4: Raw aniseikonia test data.  Each data point represents the result of one presentation as for example shown in Fig. 3, each with different I-bar sizes.  The transition where the left I-bar is perceived as larger to where the right I-bar is perceived as larger is the patient’s aniseikonia.

اگر يك  fixation disparity  وجود داشته باشد ( كه ممكن است به طور خاص در جهت افقي رخ دهد ) انجام تست آنيزوكونيا سخت تر مي شود زيرا دو I- bar به صورت متقارن در كنار هم تنظيم نخواهند شد .در كامپيوترجبران كردن براي يك  fixation disparity  با تغيير جهت دادن I-bars

نسبت به همديگر آسان است. ( براي مثال  fig 3b )

پس وقتي يك بيماربا يك  fixation disparity عمودي مشخص نگاه مي كند در fig 3b از طريق عينكهاي  Red –Green  او خواهد ديد تصويري مثل  fig 3a با  I- bars به طور قرينه اي نزديك به همديگر .

تست آنيزوكونيا كه در بالا بحث شد همه تستهاي  objective بوده اند . به هر حال يك مراقب چشم  به صورت جدي مديريت آنيزوكونيا را بر عهده دارد . و همچنين بايد يك ست از  size lenses براي انجام تست  subjective داشته باشد . size lenses لنزهايي هستند بدون قدرت انكساري (تصوير شارپ مي ماند ) اما با يك بزرگنمايي اپتيكي . آنها براي بيمار يك حسي از تصحيح

آنيزوكونيا را ايجاد مي كنند .

اپتومتریست فدرا فروزش

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :