چگونگي استفاده  size lenses

اگر يك تست آنيزوكونيا نشان داد كه يك بيمار  ۴% آنيزوكونيا دارد اين به معني آن است كه تصوير در چشم راست ( OD) با از بين رفتن ۴% انيزوكونيا نياز به بزرگ شدن دارد .براي ديدن اين كه اثر تصحيح آنيزوكونيا براي بيمار چگونه است يك ۴%  size lens مي تواند در جلوي چشم راست گذاشته شود با طرف مقعر به سمت چشم (see  top –left image ) توجه كنيد كه آنيزوكونيا يك وضعيت دو چشمي است . و بنابر اين يك اندازه گيري نسبي بين دو چشم است .

به جاي بزرگنمايي تصوير در چشم راست ( OD) سايز تصوير برابر همچنين بدست  آورده مي شود با كوچك نمايي تصوير در چشم چپ (OS ). يك  size lensكوچك نمايي مي كند با حركت دادنش مانند  top-right image .دو تصوير پايين تر دو راه متناوب تر براي تصحيح ۴% آنيزوكونيا مي دهد . آنها همچنين نشان مي دهند كه با دو size lense  ممكن است ميزان بزرگتري ار آنيزوكونيا تصحيح شود .استفاده هر دو ۷% و۶% به شما اجازه ميدهد تا تقريبا ۱۳% را تصحيح كنيد .

تصحيح آنيزوكونيا

گاهي اوقات بيماري كه از آنيزوكونيا رنج مي برد به او گفته مي شود كه چشم را به طور كامل ببندد . البته بيمار از اين راه حل خوشحال نيست وآن بايد آخرين راه حل باشد . آنيزوكونيا وعلائم  آنيزوكونيك همراهش اغلب مي تواند با بزرگنمايي و خصوصيات وسايل اپتيكي كمكي كاسته شود .

به طور اساسي چهار راه حل اپتيكي ممكن با مزايا و معايبش وجود دارد . بر اساس كيس بيمار

(optically or retinally induced aniseikonia /عيوب انكساري چشمها / ميزان آنيزوكونياي تصحيح شده /يا كنتاكت لنزهايي كه يك انتخاب هستند /اهميت زيبايي / و غيره ) بهترين راه حل از بيماري به بيمار ديگر متفاوت خواهد بود و يا ممكن است تركيبي از راه حل هاي  متفاوت باشد .

۴ راه حل اپتيكي ممكن زير به طور فرضي ميزان آنيزوكونياي اندازه گيري شده رابحث خواهد كرد.

با آنكه بهترين تمرين براي اندازه گيري آنيزوكونيا قبل از طرح وبيان كردن يك تصحيح خاص است.

(see section on testing aniseikonia )

همه مراقبين چشم ممكن است ابزار تست نداشته باشند.

 در صورتي كه optically-induced aniseikonia با آنيزومتروپيا همراه باشد مراقبين چشم ابتدا بايد كنتاكت لنزها را امتحان كنند كه آيا به اندازه كافي راحتي ديد را بالا مي برند . كنتاكت لنزها به طور كامل هر optically induced anisophoria (dynamic aniseikonia ) را حذف مي كنند و اغلب كمتر (static ) aniseikonia را . به طور متناوبي با كنتاكت لنزها  لنزهاي عينك Shaw

مي تواند امتحان شود .اينها به طور ويژه اي در كاهش optically induced anisophoriaموثر هستند وممكن است همچنين آنيزوكونيا را كم كنند. چه مقدار

وآيا آنيزوكونيا كم خواهد شد فقط با اندازه گيري آنيزوكونيا اين ممكن است.

 

Optical solution 1 (contact lenses only)

 

اگر يك بيمار استفاده از كنتاكت لنزها را تحمل كند اولين گزينه كه بايد در نظر گرفته شود ( بعد از اندازه گيري آنيزوكونياي محاسبه شده ) هست آنچه باقيمانده آنيزوكونيا بايد باشد اگر همه  نسخه بيمار در كنتاكت لنز گذاشته شده. مخصوصا با آنيزومتروپيا ديده شده كه كنتاكت لنزها اغلب (اما نه هميشه ) آنيزوكونياي كمتري نسبت به لنزهاي عينك منظم ميدهند. اگر اين راه حل براي كار  اتفاق بيفتد به نظر مي رسد فقط مزايا باشند .

 

– اين راه حل حدت بينايي را سازگار نمي كند

– آن از نظر زيبايي خيلي مورد قبول است

– آنيزوفوريا وجود ندارد (كنتاكت لنزها با چرخش چشم حركت مي كنند پس هيچ اثر پريزمي با چرخش چشم ايجاد نمي شود ) و اين نسبتا ارزش كمي دارد.

داشتن تجربه سابجكتيو ميزان پيشرفت ديد راحت در اين راه حل اين است كه بيما ر بايد ابتدا از طريق بعضي كنتاكت لنزهاي آزمايشي نگاه كند .

Optical solution 2 (glasses only, good VA)

 

اين تصحيح آنيزوكونياي كلاسيك است .تغييرات بزرگنمايي اپتيكي توسط تغييرشكل لنزهاي عينكي ( انحناء,  ضخامت ) ويا فاصله لنزها تا چشم ايجاد مي شوند. اين راه حل ديد مركزي را سازگار نمي كند. به علت تغييرات در شكل لنزهاي عينك,زيبايي عينكها ممكن است سازگار شود (بسته به ميزان آنيزوكونياي تصحيح شده ) در optically-induced aniseikonia هر دو آنيزوكونيا و آنيزوفوريا اغلب همزمان كم مي شوند .در retinally-induced aniseikonia يك تصحيح آنيزوكونيا ممكن است منتج به معرفي آنيزوفوريا شود, پس يك نياز تعادلي بين ميزان آنيزوكونياي تصحيحي و ميزان  آنيزوفوريا مطرح مي شود . ميزان آنيزوفورياي مطرح شده براي اين راه حل ممكن است نسبت به لنزهاي عينك كمتر باشد , به علت ضخامت غير استاندارد و انحناي لنزها .داشتن تجربه سابجكتيوميزان پيشرفت ديد راحت در اين راه حل اين است كه بيمار بايد  از طريق  عينك هميشگي اش يك size lens نگاه كند .

Optical solution 3 (glasses only, compromised VA )

 

در اين راه حل تغيير بزرگنمايي اپتيكي با تغيير دادن قدرت انكساري يكي از شيشه هاي عينك انجام مي شود . در نتيجه در يك چشم تصوير تار مي شود و حدت بينايي كاهش مي يابد . در چشم ديگر حدت بينايي خوب فرض مي شود . حدت بينايي كلي دو چشمي نبايد  خيلي زياد متاثر شود. به هر حال تاري سبب  راحت نبودن بينايي مي شود (به عنوان مثال , اگر چشم تار شديدا غالب باشد . همچنين مراقبين چشم حرفه اي نياز خواهند داشت به تععين كردن اينكه آيا يك جدايي ديد مركزي ناشي از تاري يك چشم احتمالا سبب مي شود,  براي مثال, مشكلات بالانس چشم .

 

اگر قدرت انكساري تغيير كند منجر به يك  over correction  مي شود . (مقداري قدرت مثبت اضاقه مي شود ) , پس عينكها ممكن است مفيد باشد مانند عينكهاي تك ديد  monovision glasses   ( يك چشم دور را واضح مي بيند ,  و چشم ديگر نزديك را واضح مي بيند ) . لنزهاي عينك استفاده شده براي اين راه حل مي تواند لنزهاي عينك استا ندارد باشند , پس همچنين از نظر ظاهري  و هزينه مطلوب مي شوند در مقايسه با راه حل ۲ .

نتيجه ميزان آنيزوفوريا به طور اصلي با اختلاف قدرت انكساري نهايي بين دو لنز عينك بستگي خواهد داشت . ( براي   retinally – induced aniseikonia   اغلب به معني اين خواهد بود كه ميزان  آنيزوفوريا  افزايش پيدا خواهد كرد . ) آنيزوفوريا ممكن است كمتر يا بيشتر از مقدارش در راه حل ۴ باشد كه بستگي به حالت انكساري چشمها و لزوم تصحيح آنيزوكونيك دارد .داشتن تجربه سابجكتيو از ميزان  ( و آيا ) اين راه حل به طور تقريبي پيشرفت مي دهد  بينايي راحت را , بيمار مي تواند با يك تريال فريم با لنزهاي استاندارد آزمايشي فيت شود .

Optical solution 4 (contact – glasses combination)

اين راه حل شبيه راه حل  ۳ است, اما حالا يك كنتاكت لنز براي برگرداندن حدت بينايي سازگار شده اضافه مي شود . از نظر ظاهري خوب خواهد شد,  مانند لنزهاي استاندارد مي تواند استفاده شود . هزينه مقداري بالا خواهد رفت ,  زيرا اكنون هر دو عينك و يك كنتاكت لنز همزمان استفاده مي شوند . آنيزوفوريا ممكن است كمتر يا بيشتر از  مقدارش در راه حل ۳ باشد كه بستگي به حالت انكساري چشمها و لزوم تصحيح آنيزوكونيك دارد. براي يك ايزومتروپ (  چشمها تقريبا عيب انكساري برابر دارند ) , به نظر مي آيد over correction لنز عينك ( كنتاكت لنز منفي ) راه حل ۴ آنيزوفورياي كمتري مي دهد, درحاليكه با under correction راه حل ۳ آنيزوفورياي كمتري مي دهد.

داشتن يك تجربه سابجكتيو از ميزان ( و آيا ) اين راه حل به طور تقريبي پيشرفت مي دهد بينايي راحت را , بيمار  بايد با يك تريال فريم با لنزهاي استاندارد آزمايشي و يك كنتاكت لنز آزمايشي فيت شود .

به طور متناوب , بيمار همچنين مي تواند از طريق عينك  (استاندارد ) هميشگي اش با يك size lens نگاه كند , اگر چه ميزان induced anisophoria  ممكن است يك مقدارunder ياover  در آن كيس تخمين زده شود. ( احتمالا بيشترين تخمين under است ) .

در مورد field dependent aniseikonia  (مرتبط مي شود با retinally – induced aniseikonia  ) ,  آنيزوكونيا نمي تواند به طور كامل با هدف اپتيكي تصحيح شود , زيرا يك تصحيح اپتيكي به طور تقريبي مستقل از ميدان است. با اين وجود يك تصحيح نسبي اغلب بينايي راحت را به مقدار قابل ملاحظه اي پيشرفت مي دهد. براي اطلاعات بيشتر روي field dependent aniseikonia  مقاله ما را ببينيد : Retinally – induced aniseikonia

اگر يك تصحيح اپتيكي ممكن نباشد يا تصحيح كافي ايجاد نكند ,  يك پچ نسبي ممكن است هنوز امتحان شود. بعضي بيماران ( field dependent ) aniseikonia  مقداري  تسكين بدست آورده اند با بستن قسمتي از ميدان بينايي ( براي مثال ,  گذاشتن يك نقطه (قابل حذف ) در مركز يكي از لنزهاي عينك يا  (به طور نسبي ) پوشاندن محيطي دريك چشم ,  نوعي ا ز يك ديد تونلي براي يك چشم ايجاد مي كند ). به جاي پچ كردن قسمتي از ميدان ديد ,  پيشنهاد ديگر مي تواند بستن همه ميدان ديد باشد,  اما با يك جلوه وضوح نسبي .

 

References

۱٫            de Wit GC. Retinally-induced aniseikonia. Binocular Vision & Strabismus Quarterly 2007;22:96-101

۲٫    Bannon RE, Triller W. Aniseikonia – a clinical report covering a ten year period. Am. J. of Optometry 1944;21:171-182

۳٫    Burian HM. Clinical significance of aniseikonia. Archives of Ophthalmology 1944;29:116-133

۴٫    Jiménez JR, Ponce A, del Barco LJ, Díaz JA, Pérez-Ocón F.  Impact of induced aniseikonia on stereopsis with random-dot stereogram. Optom Vis Sci. 2002;79:121-125.

۵٫     Jiménez JR, Ponce A, Anera RG. Induced aniseikonia diminishes binocular contrast sensitivity and binocular summation. Optom Vis Sci. 2004;81:559-562.

۶٫    Katsumi O, Tanino T, Hirose T. Effect of aniseikonia on binocular function. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1986;27:601-604.

۷٫     Crone RA, Leuridan OM. Tolerance for aniseikonia. I. Diplopia thresholds in the vertical and horizontal meridians of the visual field. Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol. 1973;188:1-16.

۸٫    Crone RA, Leuridan OM. Tolerance for aniseikonia. II. Determination based on the amplitude of cyclofusion. Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol. 1973;188:17-22.

۹٫    Michaels DD, Visual Optics and Refraction: A Clinical Approach, Mosby, St. Louis (1985)

۱۰٫ Lubkin V, Shippman S, Bennett G, Meininger D, Kramer P, Poppinga P. Aniseikonia quantification: error rate of rule of thumb estimation. Binocul Vis Strabismus Q. 1999;14:191-6.

۱۱٫ Romano PE, Von Noorden GL. Knapp’s Law and Unilateral Axial High Myopia. Binocular Vision & Strabismus Quarterly 1999;14:215-222

۱۲٫ Rabin J, Bradley A, Freeman RD. On the relation between aniseikonia and axial anisometropia.  Am J Optom Physiol Opt. 1983; 60:553-558.

۱۳٫ Rose L, Levinson A. Anisometropia and aniseikonia. Am J Optom Arch Am Acad Optom. 1972; 49:480-484.

۱۴٫ Kramer P, Shippman S, Bennett G, Meininger D, Lubkin V. A study of aniseikonia and Knapp’s law using a projection space eikonometer. Binocul Vis Strabismus Q. 1999;14:197-201.

۱۵٫ Remole A, Robertson KM. Aniseikonia and Anisophoria, Runestone Publishing, Waterloo, Ontario, Canada (1996)

۱۶٫ Bennett A, Rabbetts R. Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, Oxford (1998)

۱۷٫ Silverberg M, Schuler E, Veronneau-Troutman S, Wald K, Schlossman A, Medow N. Nonsurgical management of binocular diplopia induced by macular pathology. Arch Ophthalmol. 1999;117:900-3.

۱۸٫ Weale RA. On the age-related prevalence of anisometropia. Ophthalmic Res. 2002;34:389-92.

۱۹٫ Benegas NM, Egbert J, Engel WK, Kushner BJ. Related Articles, Links Diplopia secondary to aniseikonia associated with macular disease. Arch Ophthalmol. 1999;117:896-9.

۲۰٫ Enoch JM, Schwartz A, Chang D, Hirose H. Related Articles, Links Aniseikonia, metamorphopsia and perceived entoptic pattern: some effects of a macular epiretinal membrane, and the subsequent spontaneous separation of the membrane. Ophthalmic Physiol Opt. 1995;15:339-43.

۲۱٫ de Wit GC, Muraki CS. Related Articles, Links Field-dependent aniseikonia associated with an epiretinal membrane a case study. Ophthalmology. 2006;113:58-62. Epub 2005 Dec 15.

۲۲٫ Ugarte M, Williamson TH. Aniseikonia associated with epiretinal membranes. Br J Ophthalmol. 2005; 89:1576-80

۲۳٫ Frisen L, Frisen M. Micropsia and visual acuity in macular edema. A study of the neuro-retinal basis of visual acuity. Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol. 1979;210:69-77.

۲۴٫ Sjostrand J, Anderson C. Micropsia and metamorphopsia in the re-attached macula following retinal detachment. Acta Ophthalmol (Copenh). 1986;64:425-32.

۲۵٫ Hisada H, Awaya S. Aniseikonia of central serous chorioretinopathy [in Japanese]. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 1992; 96:369-374.

۲۶٫ Jensen OM, Larsen M. Objective assessment of photoreceptor displacement and metamorphopsia: a study of macular holes. Arch Ophthalmol. 116:1303-1306 (1998)

۲۷٫ Kramer PW, Lubkin V, Pavlica M, Covin R. Symptomatic aniseikonia in unilateral and bilateral pseudophakia. A projection space eikonometer study. Binocul Vis Strabismus Q. 1999;14:183-90.

۲۸٫ Foster A, “Vision 2020: The cataract challenge,” J. of Community Eye Health 2000;13: 17-19

۲۹٫ McCormack G, Peli E, Stone P. Differences in tests of aniseikonia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33:2063-7.

۳۰٫ Curtin BJ, Linksz A, Shafer DM. Aniseikonia following retinal detachment. Am J Ophthalmol. 1959; 47:468-471.

۳۱٫ Ugarte M, Williamson TH. Horizontal and vertical micropsia following macula-off rhegmatogenous retinal-detachment surgical repair. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006;244:1545-1548

۳۲٫ Ogle, KN. Researches in Binocular Vision, Saunders, Philadelphia (1950).

۳۳٫  Agarwal A. Text book of ophthalmology. Volume .

۳۴٫ Berens, Conrad; Loutfallah, Michael (1938), “Aniseikonia: A Study of 836 Patients Examined with the Ophthalmo-Eikonometer”, Trans Am Ophthalmol Soc. 36: 234–۶۷

اپتومتریست فدرا فروزش

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :