اهداف: اندازه گيری ضخامت لايه فيبرهای عصبی شبكيه در افراد سالم بوسيله دستگاه (OCT) Optical Coherence tomography، و بررسی ارتباط آن با سن،جنس و عيب انكساری.

روش: در اين مطالعه ۸۱ چشم از ۴۵ فرد سالم ارزيابي شد. محدوده سني افراد از ۱۸ تا ۵۲ سال و عيب انكساري آنها از ../۵- ۷۵/۱+  ديوپتر بود. 

در اين اشخاص  معاينات چشمي شامل تعيين حدت بينايي، اندازه گيري فشار داخل چشمي، ارزيابي  سگمان قدامي با دستگاه اسليت لمپ و معاينه سر عصب بينايي و RNFL با لنز ۷۸+ انجام شد. هيچ كدام از شركت كنندگان، سابقه اي از گلوگوم،‌بالا بودن فشار داخل چشمي(IOP21) و يا بيماريهاي ديگر چشمي نداشتند. ارزيابي نهايي توسط دستگاه  OCT200 (Humphery Zeiss) انجام شد. از هر چشم ۶-۳ اسكن دايره اي با قطر mm ۴/۳ تهيه شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: ضخامت كلي RNFL، ۷۹/۱۶  ± ۵۶/۱۳۷ ميكرومتر بدست آمد. ضخامت در كوآدرانهاي Inferior، Superior، Nasal، Temporal به ترتيب ۹۲/۲۹ ± ۶۷/۱۶۳، ۱۶/۲۱ ±  ۶۶/۱۶۱ ، ۹۷/۲۱ ±  ۳۸/۱۱۸، ۳۴/۲۶ ±  ۲۳/۱۰۹ ميكرومتر بدست آمد. تفاوتي در ضخامت RNFL بين مردان و زنان مشاهده نشد(۳۱۴/. =PV). همچنين بين ضخامت RNFL با سن و عيب انكساري ارتباط معناداري مشاهده نشد(۵٫/. < PV). وليكن، نتايج اندازه گيريهاي دو چشم نزديك به يكديگر، با هم ارتباط معناداري داشتند(…/. = PV و ۶۶۶/. =r).

نتيجه گيري:در اين مطالعه، ضخامت لايه فيبرهاي عصبي شبكيه در افراد سالم، توسط دستگاه OCT، تعيين شد. ولي با توجه به محدوديت تعداد بيماران انجام مطالعات بيشتر در رده هاي سني مختلف و با عيوب انكساري وسيعتر توصيه مي شود.

محمدرضا زرين-كارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :