برنامه بازآموزی  EXO DEVIATION

                  دبیر علمی: اپتومتریست محمدرضا معینی تبار          دبیر اجرایی: اپتومتریست طیبه دوابی

۸:۳۰  الی ۹:۰۰ افتتاحیه
اداره کنندگان: دکتر محمدرضا اکبری، اپتومتریست فرهاد صحرایی، اپتومتریست احسان شیرعلی وند
زمان سخنران عنوان
۹:۰۰  الی ۹:۱۵ اپتومتریست احسان شیرعلی وند Definition, classification and etiology

Of exodeviation

۹:۱۵ الی ۹:۳۰ اپتومتریست محمد خجسته Sensory and infantile exotropia
۹:۳۰ الی ۹:۴۵ اپتومتریست الهام رخشی Intermittent exotropia
۹:۴۵ الی ۱۰:۰۰ اپتومتریست فرهاد صحرایی Nonsurgical treatment of exodeviation
 ۱۰:۰۰الی ۱۰:۱۵ دکتر آرش میرمحمدصادقی Surgical treatment of exodeviation
۱۰:۱۵ الی ۱۰:۳۰ پرسش و پاسخ
۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
اعضاء پنل : دکتر علی میرزاجانی،دکتر آرش میرمحمد صادقی،دکتر محمدآقازاده امیری،اپتومتریست مسعود خرمی نژاد
اداره کننده: اپتومتریست محمدرضا معینی تبار
 ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰ Exodeviation panel discussion

    

 

   زمان: پنج شنبه  ۱۴ آبان ماه

گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

این خبر را به اشتراک بگذارید :