فیزیولوژی آستیگماتیسم

فیزیولوژی آستیگماتیسم

همانطور که می دانید emmetropia  یک اصطلاح قرار دادی می باشد و اکثر انسان ها درجات مختلفی از عیوب انکساری اسفروسیلندریکال را در معاینات روتین نشان می دهند و کمتر کسی یافت می شود که از نظر عیوب انکساری کاملا سالم و بدون نمره...