آسیب چشمی گاز فلفل(کپسیسین )

آسیب چشمی گاز فلفل(کپسیسین )

اسپری فلفل از دو ماده کپسیسین و CS تشکیل شده است.کپسیسین ماده ای روغنی شکل می باشد که از گیاه فلفل استخراج می شود و فعالترین عنصر در اسپری فلفل بحساب می آید .مطالعات انجام شده بروی کپسیسین حاکی از آن است که این ماده اثرات...