آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش اول

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش اول

وضعيتي كه سايز و شكل دو تصوير در دو چشم نا برابر است در واقع يك تفاوت مشخص در سايز تصاوير درك شده وجود دارد. ترجمه يوناني آن " تصاوير نابرابر"  مي با شد يعني ( تصوير درك شده دريك چشم با تصوير درك شده در چشم ديگر از نظر سايز با...