آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش دوم

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش دوم

چگونگي استفاده  size lenses اگر يك تست آنيزوكونيا نشان داد كه يك بيمار  4% آنيزوكونيا دارد اين به معني آن است كه تصوير در چشم راست ( OD) با از بين رفتن 4% انيزوكونيا نياز به بزرگ شدن دارد .براي ديدن اين كه اثر تصحيح آنيزوكونيا...