مبانی اصلاح آستیگماتیسم درکودکان و نوزادان

مبانی اصلاح آستیگماتیسم درکودکان و نوزادان

مقدمه آستیگماتیسم یک  واژه یونانی که از دو قسمت  “a”به معنی فقدان و “stigma” به معنی نقطه است. آستیگماتیسم زمانی ایجاد می شود که سیستم بینایی ما از یک منبع نور نقطعه ای بعلت اختلاف قدرت در مردین های مختلف ,درک نقطه ای...