ارزیابی حدت بینایی در کودکان

ارزیابی حدت بینایی در کودکان

ارزیابی حدت بینایی در کودکان همانطور که می دانید آبان ماه هر سال مصادف با آغاز معاینات طرح تنبلی چشم می باشد و این فرصت را مغتنم شمردیم تا اندکی در ارتباط با اهمیت و چگونگی دید گرفتن از کودکان صحبت نماییم.چند گروه هستند...