ارزیابی فیت لنز تماسی نرم (بخش اول)

ارزیابی فیت لنز تماسی نرم (بخش اول)

ایده آل ترین حالتی که لنز نرم فیت می شود حالتی است که: ·         همراه با احساس راحتی باشد. ·         کاملا مرکزی باشد و حداقل 1 میلیمتر با لیمبوس همپوشانی داشته باشد. ·         حداکثر 0/3 میلیمتر حرکت را در هنگام پلک زدن...