(Electro Retino Gram (ERG

(Electro Retino Gram (ERG

ERG پاسخ شبکیه چشم به محرک نوری می باشد که از آن برای تشخیص آنومالی های ساختاری شبکیه استفاده می شود .امروزه از این تست بصورت گسترده در تشخیص بیماری های شبکیه ای و یا در مطالعات آزمایشگاهی انجام می شود.روش پایه برای...