دیابت عامل خاموش نابینا کننده چشم ها

دیابت عامل خاموش نابینا کننده چشم ها

 دیابت به ویژه دیابت نوع 2 بیماری خاموشی است که مهمترین علامت آن بی علامتی است. این بیماری به طور نامحسوس پیشرفت و عوارض آن به تدریج تمام اعضای بدن را درگیر می کند. یکی از حساس ترین بخش های بدن که در اثر این بیماری آسیب های...