یک مرد فرانسوی پس از ایست قلبی مقابل دیدگان جراحان زنده شد.

یک مرد فرانسوی پس از ایست قلبی مقابل دیدگان جراحان زنده شد.

به گزارش فرجام، یک مرد فرانسوی که مرگش پس از ایست قلبی و توقف ضربان، به مدت 90 دقیقه تأیید شده بود، مقابل دیدگان جراحانی که قصد خارج کردن اعضای سالم بدنش را برای پیوند به دیگر بیماران داشتند، زنده شد. زنده شدن این مرد...