معاینات تشخیصی گلوکم

معاینات تشخیصی گلوکم

گلوکم یکی از عوامل مهم و عمده نابینایی در جهان(نابینایی بی صدا) می باشد و هر ساله عده زیادی را در سرتاسر جهان بسوی نابینایی سوق میدهد.روند معاینه برای افراد مشکوک به گلوکم قدری با دیگر افراد متفاوت است و معاینه کننده...