آمبلیوپی(Amblyopia)

آمبلیوپی(Amblyopia)

Amblyopia (در زبان یونانی amblyos: کدر و تار،ops: دید) برای نخستین بار توسط بقراط و 400 سال قبل از میلاد تعریف شد.تعاریف مختلفی برای آمبلیوپی در متون پزشکی مطرح شده است.نخستین تعریف تنبلی چشم را بقراط اینگونه ارائه کرد:"معاینه کننده...