تظاهرات نورولوژیک بیماری بهجت

تظاهرات نورولوژیک بیماری بهجت

بیماری بهجت یک بیماری چند سیستمی با عاملی ناشناخته می باشد که می تواند همراه باperivasculitis در بافت های مختلف دیده شود. تظاهرات نورولوژیک بیماری بهجت برای نخستین بار توسط Knapp و در سال 1941 گزارش شد.این تظاهرات در 4-49% از افراد...