چهارمین سمینار از مجموعه جلسات بازآموزی اپتومتری فارابی

چهارمین سمینار از مجموعه جلسات بازآموزی اپتومتری فارابی

برنامه بازآموزی  EXO DEVIATION                   دبیر علمی: اپتومتریست محمدرضا معینی تبار          دبیر اجرایی: اپتومتریست طیبه دوابی 8:30  الی 9:00 افتتاحیه اداره کنندگان: دکتر محمدرضا اکبری، اپتومتریست فرهاد صحرایی،...