تجویز عیوب انکساری در کودکان

تجویز عیوب انکساری در کودکان

تجویز مایوپی در کودکان: مایوپی کم (کمتر از 1/00 دیوپتر) تاثیر کمی در نوزادان و کودکان قبل از سنین مدرسه دارد و معمولا نیازی به تصحیح ندارد. یافته های مقادیر کم مایوپی ممکن است کاذب بوده و در اثر تطابق در حین رتینوسکوپی...