تخمین غیر تهاجمی مدول الاستیک

تخمین غیر تهاجمی مدول الاستیک

در بررسي هاي غير تهاجمي خصوصيات مكانيكي چشم، كمبود روش هاي بررسي الاستيسيته نواحي مختلف سيستم بينايي به چشم مي خورد. اگرچه روش هاي فراصوتي قادر به اندازه گيري طول محور چشم، عدسي و قرنيه هستند، براي بررسي خصوصيات مكانيكي...