آمادگی کامل استان اصفهان برای مقابله با کرونا

آمادگی کامل استان اصفهان برای مقابله با کرونا

به گزارش ایرنا مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: همه بیمارستانها، دانشگاه علوم پزشکی و واحد مراقبت مرزی مستقر در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در آماده باش کامل برای مقابله با ورود ویروس کورونا...