تجويز عينک طبی توسط افراد فاقد صلاحيت

تجويز عينک طبی توسط افراد فاقد صلاحيت

رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران، مهمترين معضل در حوزه اپتومتری را تجويز عينک توسط افراد فاقد صلاحيت دانست. دکتر عليرضا زالی در هجدهمين همايش سراسری انجمن علمی اپتومتری ايران، گفت: برای رفع اين مشکل همواره وزارت بهداشت و...