تشخیص بموقع سرطان باعث افزایش موفقیت درمان آن است

تشخیص بموقع سرطان باعث افزایش موفقیت درمان آن است

اهمیت غربالگری در تشخیص و درمان به موقع سرطان ها در هفتمین همایش داروسازان بالینی مورد بحث و بررسی اساتید و پیشکسوتان قرار می گیرد . دکتر کوروش صادقی متخصص داروسازی بالینی و دبیر علمی هفتمین همایش داروسازان بالینی که از...