سومین کنگره اپتومتری مازندران

سومین کنگره اپتومتری مازندران

سومین کنگره اپتومتری مازندران 27 و 28 مهر ماه دارای امتیاز بازآموزی ساری-فرح...