بازسازی شکستگی کاسه چشم در اهواز

بازسازی شکستگی کاسه چشم در اهواز

به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهارکرد: با توجه به این که بیشتر شکستگی های کاسه چشم یک طرفه رخ می دهد، تیم جراحی تصمیم گرفت برای...