مروری بر جهان نیستاگموس

مروری بر جهان نیستاگموس

چشم ازجمله ساختارهای مهم وحساس است که بخشهای مختلف  آن باتوجه به ساخختاروعملکرد آن باهم تطابق دارند.چشم باویژگی های منحصربه فرد سیستم بینایی یک جانور راتشکیل میدهد.دراین بخش به نحوه ی عملکرد ودرواقع تعامل عنبیه ومردمک...