تعيين ضخامت لايه فيبرهای عصبی شبكيه در افراد سالم با روش

تعيين ضخامت لايه فيبرهای عصبی شبكيه در افراد سالم با روش

اهداف: اندازه گيری ضخامت لايه فيبرهای عصبی شبكيه در افراد سالم بوسيله دستگاه (OCT) Optical Coherence tomography، و بررسی ارتباط آن با سن،جنس و عيب انكساری. روش: در اين مطالعه 81 چشم از 45 فرد سالم ارزيابي شد. محدوده سني افراد از 18 تا 52 سال...