فیت لنز تماسی نرم (قسمت دوم)

فیت لنز تماسی نرم (قسمت دوم)

بخش دوم: ارزیابی فیت لنز تماسی نرم معمولا به عنوان یک وظیفه، کمتر از حد لازم مورد توجه قرار میگیرد. فیت لنز تماسی نرم نه تنها شامل یافتن لنز تماسی نرم مناسب چشم بیمار میباشد، بلکه تعیین پارامترهای لنز و دستورالعمل...