اثرات  لنزهای تماسی روی قرنیه  (قسمت اول)

اثرات لنزهای تماسی روی قرنیه (قسمت اول)

یک قرنیه نرمال باید شفاف ، انعطاف پذیر ، مقاوم به عفونت و مقاوم به نفوذ عوامل مضر باشد. در این مقاله با تأکید بر مورفولوژی قرنیه ، به تغییرات اپی تلیوم ،استروما و اندوتلیوم قرنیه ناشی از لنزهای تماسی خواهیم پرداخت. یکی...