لوکوکوریا (سفیدی مردمک)

لوکوکوریا (سفیدی مردمک)

دلایل مختلفی وجود دارند تا یک کودک بینایی خود را از دست دهد و این دلایل هر کدام نشانه هایی دارند که سفیدی مردک یکی از آنها می باشد.وقتی مردمک کودکی سفید دیده شود بایستی احتمال وجود مشکلات عمیق تر و وخیمتر را داد در این پست...