میکروتروپیا(سندروم مونوفیکساسیون)

میکروتروپیا(سندروم مونوفیکساسیون)

میکروتروپیا یا همان سندروم مونوفیکساسیون یکی از آنومالی های عصب-عضله می باشد که با مقدار خیلی اندک انحراف در چشم ها مشخص می شود.در بسیاری از موارد بیمار با کاهش دید به مطب مراجعه می کند و در معاینات روتین مشکل خاصی پیدا...