نقش ویتره در پاتوژنز جداشدگی شبکیه(RD) رگماتوژنز

نقش ویتره در پاتوژنز جداشدگی شبکیه(RD) رگماتوژنز

وقتی لایه حسی-عصبی(NSR) شبکیه از لایه رنگدانه دار(RPE) آن جدا شود به این حالت جداشدگی شبکیه یا رتینال دیتاچمنت می گویند.زمانی که این دو لایه از هم جدا شدند ،مایعی(SRF) بین در فضای ایجاد شده قرار می گیرد(این مایع می تواند از...