چالش های تجویز آستیگماتیسم

چالش های تجویز آستیگماتیسم

نقدی بر راهنمای تجویز آستیگماتیسم آکادمی چشم پزشکی آمریکا نقد اصلی که بر راهنمای تجویز انجمن چشم پزشکی آمریکا که برای اصلاح آستیگماتیسم، مایوپیا ، هایپرمتروپیا و آنیزومتروپیا است و در قسمت اول به تفضیل به آن اشاره شد...