بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش دوم)

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش دوم)

بوضوح دیده می شود که میانگین مقادیر CRF و CH در چشم هایی که اختلالات قرنیه ای دارند به طور معنا دار کمتر از چشم های نرمال است.CH پایین نشان می دهد که این قرنیه ها توانایی کمتری در جذب و پراکنده کردن انرژی پالس هوا دارند و CRF...