خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "Aniseikonia"

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش دوم

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش دوم

چگونگي استفاده  size lenses اگر يك تست آنيزوكونيا نشان داد كه يك بيمار  4% آنيزوكونيا دارد اين به معني آن است كه تصوير در چشم راست ( OD) با از بين رفتن 4% انيزوكونيا نياز به بزرگ شدن دارد .براي ديدن اين كه اثر تصحيح آنيزوكونيا...

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش اول

آنيزوكونيا (Aniseikonia ) – بخش اول

وضعيتي كه سايز و شكل دو تصوير در دو چشم نا برابر است در واقع يك تفاوت مشخص در سايز تصاوير درك شده وجود دارد. ترجمه يوناني آن " تصاوير نابرابر"  مي با شد يعني ( تصوير درك شده دريك چشم با تصوير درك شده در چشم ديگر از نظر سايز با...