آنيزومتروپيا

آنيزومتروپيا

تعریف و تقسیم بندی انيزومتروپيا نامي است كه از چهار جزء يوناني تشكيل شده است. انيزومتروپس (ان:نه) (ايزو:مشابه) (متر:اندازه گيري) (اپس:چشم). انيزومتروپيا يا اسيمتروپيا وضعيتي است كه قدرت انكساري دو چشم نابرابر است. حالات...