بازیابی بینایی افراد نابینا با پروتئین جلبک

بازیابی بینایی افراد نابینا با پروتئین جلبک

محققان در تگزاس برای نخستین بار قصد دارند از یک روش پیشگامانه عصب‌شناسی برای بازیابی بینایی افراد نابینا در ماه آینده استفاده کنند. محققان شرکت RetroSense Therapeutics می‌خواهند از روشی موسوم به اپتوژنتیک استفاده کنند که شامل...