بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش اول)

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش اول)

مقدمه :   بیو مکانیک،استفاده از علم مکانیک در بیولوژی می باشد. در بیومکانیک،هدف درک مکانیک سیستمهای زنده است. در حقیقت انگیزه گسترش این علم این است که فهم فیزیولوژی بدون مکانیک غیر ممکن است. بیو مکانیک در کنار...