ارسال مقاله به ژورنال انجمن چشم پزشکی ایران

ارسال مقاله به ژورنال انجمن چشم پزشکی ایران

 از همکاراني که مقاله ايشان در بيست و پنجمين کنگره انجمن چشم پزشکي ايران براي ارائه به صورت سخنراني پذيرفته شده است دعوت ميشود که نسبت به سابميت مقاله Full-text خود در سايت مجله انجمن چشم پزشکي (Journal of Current Ophthalmology (JOCO  ...