اندازگیره ی سابژکتیو زاویه انحراف(PHI)

اندازگیره ی سابژکتیو زاویه انحراف(PHI)

برای اینکه بخواهیم وضعیت هماهنگی آنومالوس شبکیه ای بیمار را ارزیابی کنیم بایستی بتوانیم زوایای انحراف بیمار را بدرستی اندازه گیری کنیم.اکثر روش های اندازه گیری زاویه انحراف آبژکتیو می باشند و تنها تست سابژکتیو ارزیابی...