علت قرمز شدن چشم شناگرها چیست؟

علت قرمز شدن چشم شناگرها چیست؟

قرمز شدن چشم ها مسئله ای است که بیشتر شناگرها در استخر با آن مواجه می شوند.یک مطالعه نشان می دهد که کلر باعث قرمز شدن چشم شناگرها نمی شود بلکه عامل آن وجود ادرار در آب استخرهاست. با این وجود، در حالیکه قرمز شدن چشم ها در...